Odoo 系統教學

關於 Odoo 導入和介紹

如何直接在 Odoo 修改介面?

直接在 Odoo 裡修改 CSS

Andy Cheng
2月 2020   5264 views

用 Odoo 掃條碼加快你的出貨流程

如何在 Odoo 裡的出貨流程掃條碼

Andy Cheng
1月 2020   3893 views

如何在 Odoo 裡設定欄位預設值?

設定欄位預設值來加速輸入並減少錯誤

Andy Cheng
7月 2019   3888 views

Odoo 紀錄檔用光硬碟空間時要怎麼辦?

解決紀錄檔太大時難以開啟或系統當機的問題

Andy Cheng
2月 2019   3662 views